Škamna
Škamna

logo


ŠKAMNA spolek rodičů a přátel ZŠ bratří Fričů Ondřejov je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace občanů a osob (rodičů, zákonných zástupců, dalších osob), kteří se zajímají o výchovu a výuku žáků ZŠ v Ondřejově a chtějí se aktivně podílet na vytváření optimálních podmínek pro vzdělávání a výchovu žáků školy.

Základním účelem spolku je
  1. Sjednocení výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí – spolupráce a vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli, školskou radou, zřizovatelem školy a dalšími subjekty, které mohou mít vliv na kvalitu vzdělávání žáků ZŠ v Ondřejově.
  1. Pomoc škole při plnění jejího poslání – podpora kvalitního a moderního vzdělávání žáků ZŠ v Ondřejově a mimoškolních vzdělávacích a zájmových aktivit v souladu se vzdělávacím programem ZŠ v Ondřejově.
  1. Přispívání škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky spolku při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí
Spolek ŠKAMNA Ondřejov spolu(organizuje) školní ples, účastní se aktivně Vánoční prodejní výstavy, Velikonoční prodejní výstavy, zajišťuje občerstvení na Oživlém betlému, přispívá finančními prostředky na pomůcky používané pro výuku žáků školy a na školní i mimoškolní aktivity dětí, chce se podílet na zlepšování kulturního prostředí školy atd.

Staňte se i Vy členy spolku a přispějte k rozvoji našich dětí a školy!
Kontakt:
ŠKAMNA spolek rodičů a přátel ZŠ bratří Fričů Ondřejov
sídlo a poštovní adresa: Náměstí 9. května 68, 251 65 Ondřejov
e-mail: skamna@centrum.cz
Představenstvo:
Předseda: PharmDr. Martin Pačovský
Místopředseda: Mgr. Marie Foltánková
Hospodář: Ing. Kateřina Preislerová Štolcová
Člen: Mgr. Lucie Diasová Vejvodová
Člen: Jana Sloupová

Další informace o spolku vč. elektronické a písemné přihlášky, stanov apod. nejdete na stránkách spolku www.skamna.cz


(c) Marek Hudec [HRUDKA] 2009