Drobečková navigace

Úvod > Škola

Škola

Vize ředitelky školy

Mojí vizí je být školou rodinného typu, otevřenou a přátelskou. Školou, která podporuje konstruktivní logické myšlení žáků, která je pro žáky smysluplná, rodičům garantuje dobrou výchovu a vzdělání jejich dětí a zaměstnancům umožňuje osobní rozvoj.

Na ZŠ bratří Fričů Ondřejov působím devátým rokem jako učitelka, z toho čtvrtým rokem jako ředitelka. Ondřejovskou školu vnímám jako jedinečnou v tom, že je rodinného typu. Každý učitel zná každé dítě a každé dítě učitele. V této jedinečnosti chceme pokračovat i nadále.

Ve škole se snažíme budovat skutečně spolupracující kolektiv, podporuji osobní rozvoj učitelů, jejich další vzdělávání, protože pouze rodinný charakter školy nestačí.

Pro žáky chceme udržovat takové prostředí, ve kterém se cítí bezpečně a které je pro ně přátelské. Přeji si, aby učitelé na půdě školy zažívali čím dál častěji situaci, kdy jim žáci řeknou větu, kterou někdy slýchávám jako učitelka, a to „Jsem rád, že Vás vidím.“ Přitom ale přátelské prostředí neznamená volný režim a poklonkování, ale vymezení hranic a spravedlnost. Žáky je třeba vést k samostatnému a tvořivému způsobu myšlení v souvislostech, ke spolupráci, k uvědomování si svých potřeb a zároveň k citlivosti k potřebám druhých. Škola by měla vybavit žáky kompetencemi, které jim umožní orientovat se ve společnosti a přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí. I v tomto duchu se snažím vést a podporovat své zaměstnance.

Když jsou spokojení učitelé, budou dobře a zajímavě učit. Tím budou spokojení i žáci. A tím se dostávám k rodičům, protože rodič vnímá svou zkušenost se školou skrze své dítě. Přeji si, aby škola komunikovala co nejvíce s rodiči žáků, aby rodiče měli dobrý pocit, že mohou předávat své podněty a řešit své starosti s dětmi. Komunikace mezi školou a rodiči by měla vycházet z principů vzájemného respektu. Škola musí akceptovat autoritu rodiče, zároveň je ale nutné, aby rodič akceptoval autoritu školy. Oboustranný vztah vycházející z důvěry a respektu vnímám pro posun školy jako zásadní.

Základním principem pro vytváření fungující školy je nutná kooperace školy s jejím zřizovatelem a školskou radou. Posilování a rozvoj dobrých vztahů všech těchto subjektů přinese škole prosperitu a zkvalitnění jejího fungování. Snažíme se o otevřenou komunikaci a nastolení funkčních principů, které budou přínosné současně jak pro školu tak pro celou obec.

Přeji si, aby škola nebyla vnímána jen jako výuka v lavici, pro nutné penzum znalostí. Škola je spolupráce, atmosféra, sociální život i volný čas. Není to sice hlavní úkol školy, ale chceme poskytnout dětem, učitelům i rodičům být spolu i mimo školní lavice. Jako důležitý článek v tomto kontextu vnímám spolek rodičů Škamna a podporuji iniciativu rodičů, kteří se chtějí aktivně podílet na chodu školy.

Další úžasná spolupráce probíhá s Astronomickým ústaem Akademie věd České republiky (AsÚ) v Ondřejově. Pro žáky ZŠ i učitele se jedná o naprosto jedinečnou a mimořádnou věc. Nejen jako možnost exkurzí v rámci výuky, ale snažíme se více rozvíjet a podporovat praktickou účast žáků v prostorách „Hvězdárny“.

A výsledkem toho všeho jsou „…spokojení žáci, rodiče a učitelé …“

Mgr. Eva Štosová, ředitelka školy