Drobečková navigace

Úvod > Škola > O nás

O nás

Historie školy

Škola se od svého založení v roce 1836 až do roku 2007 jmenovala Základní škola Ondřejov. Od září roku 2007 přijala nový název Základní škola bratří Fričů Ondřejov - po bratrech Josefu a Janu Fričových. Čestný doktor přírodních věd a technických věd, fyzik, astronom a konstruktér Josef Jan Frič se stal po smrti svého bratra zakladatelem ondřejovské hvězdárny, kterou v roce 1928 daroval Univerzitě Karlově v Praze, a se kterou škola spolupracuje dodnes. Od 1. ledna 2009 byla základní škola sloučena s místní mateřskou školou – nový název je od tohoto data Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov. V roce 2017 došlo k oddělené mateřské školy od základní školy a od roku 2018 se zřizovatelem školy stal Dobrovolný svazek obcí Svazková škola Ondřejov a škola změnila právní subjektivitu na školskou právnickou osobu s původním názvem Základní škola bratří Fričů Ondřejov.

Škola se nachází v rekreační oblasti přibližně 35 km východně od Prahy. Ondřejov je součástí mikroregionu Ladův kraj. Je spádovou školou pro děti z Ondřejova a přidržených obcí - Třemblat, Turkovic, Zvánovic, Lensedel a Kaliště. V případě volné kapacity jsou přijímány i děti z blízkého okolí.

Kapacita školy

Škola je školou obecní, školou rodinného typu, úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky. V téměř každém ročníku jsou paralelní třídy. V tuto chvíli má škola 15 kmenových tříd. Z prostorových důvodů slouží kmenové třídy zároveň i jako specializované učebny, přesto velice dobře vybavené nejmodernějšími technologiemi pro výuku. Kapacita školy je 315 žáků. Škola má dvě detašovaná pracoviště, kde jsou umístěny učebny prvních a druhých tříd a školní družina pro nejmenší.

Školní družina má kapacitu 90 dětí, které jsou rozděleny do 4 oddělení. Vzhledem k umístění školy děti v ŠD tráví co nejvíce času venku, ať již v parku před školou, na dvorku školy a ve velké míře vycházkami do lesů v okolí hvězdárny, kde v létě pracují s přírodními materiály, sbírají lesní plody a houbaří a v zimě sáňkují.

Školní jídelna je umístěna v hlavní budově, z kapacitních důvodů vaříme pouze jedno hlavní jídlo. Většina jídel je vařena a pečena zdravě na páře a hlavně servírována s úsměvem paních kuchařek. V roce 2021 došlo k úpravám školní jídelny, opravila se podlaha a namontoval se akustický strop, čímž došlo k výrazně vyšší kvalitě stolování.

Škola bohužel nemá vlastní tělocvičnu, využívá prostory v SKC Ondřejov a fotbalové hřiště od TJ Sokol a prostory u ondřejovské hvězdárny pro venkovní aktivity, jako jsou sportovní dny, běžecké závody, cyklistické vyjížďky, v zimě sáňkování, bobování a běžky.

Pedagogický sbor

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, zástupce ředitele, a zhruba 35 pedagogických zaměstnanců včetně učitelů, vychovatelek ŠD a asistentů pedagoga. Ve sboru jsou převážně ženy, mužů je nedostatek. Pedagogický sbor je tvořen zkušenými učiteli. Část pedagogů nemá potřebnou kvalifikaci, ale postupně si ji doplňuje. Ve škole o děti pečuje metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, metodik enviromentální výchovy a metodik informačních technologií.

ŠVP

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Slunce“. Na základě upraveného RVP naše škola vyučuje ICT od září 2022 od 4. do 9.ročníku. Výuka anglického jazyka začíná od 3. ročníku, výuka německého, francouzského nebo ruského jazyka od 7. ročníku. Podporujeme i rozvoj jazykových dovedností žáků prostřednictvím zapojení se do mezinárodních projektů. Do výuky anglického  jazyka je ve všech třídách zapojen rodilý mluvčí.

Velkou pozornost věnujeme čtenářské gramotnosti, jejíž součástí je tradiční Noc s Andersenem, literární a recitační soutěže, besedy se spisovateli a spolupráce s knihovnou v Říčanech.

Organizujeme plavecký výcvik pro 2. a 3. třídy. Žáci 7. ročníku absolvují týdenní lyžařský výcvik v Čechách, na LVK odjíždí všichni žáci ze třídy, LVK slouží zároveň i jako stmelovací pobyt žáků a třídního učitele, který na LVK vykonává dohled nad žáky. Snažíme se zpestřit školní život dětem v průběhu celého školního roku a to celou řadou akcí, z nichž se staly školní tradice: exkurze, výlety, sportovní turnaje, hudební vystoupení, literární a recitační soutěž, projektové dny, tematické dílny, Oživlý betlém, Klub mladého diváka, poznávací pobyty, adaptační pobyty, slavnostní uvítání prvňáčků, slavnostní rozloučení žáků 9. třídy, školní ples.

S dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami pracujeme dle individuálních vzdělávacích plánů v úzké spolupráci s rodiči a podporujeme talentované děti, nejčastěji přípravou a účastí na soutěžích.

Spolupráce s institucemi

Od listopadu 2005 je při ZŠ zřízena šestičlenná Rada školy, složená vždy po dvou zástupcích z obce, školy a z řad rodičovské veřejnosti.

Od října 2008 pracuje při základní škole sdružení rodičů a přátel školy ŠKAMNA. Rodiče žáků využívají 3krát až 4krát ročně třídní schůzky.

Vedení ZŠ a výchovný poradce úzce spolupracují s PPP Praha – Hloubětín, PPP Strančice u Prahy a dále s pracovníky SPC dle potřeb žáků školy, Oddělení péče o dítě, Policie ČR.

V letech 2006 – 2007 škola nastartovala spolupráci s ondřejovskou hvězdárnou v projektu s názvem Astronomie v pohledu staletí. V letech 2010 – 2012 škola naplňovala projekt „Ladův kraj v proměnách času“. Partnery byly Astronomický ústav v Ondřejově, Oblastní muzeum Praha – východ a spoluúčastníkem se stala rovněž ZŠ Stříbrná Skalice. V současné době spolupráce s hvězdárnou pokračuje, někteří žáci navštěvovali astronomický kroužek, škola poskytuje personální pomoc při zajišťování průvodcovských služeb v době akcí pro veřejnost, žáci se účastní Dnů otevřených nebo využívají í možnosti individuálních prohlídek spojených s výukou.